หน้าแรก     มหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยเอกชน
 มหาวิทยาลัยเอกชน
   1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   http://www.bu.ac.th/
   2.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   http://www.christian.ac.th/
   3.  มหาวิทยาลัยชินวัตร   http://www.shinawatra.ac.th/
   4.  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, เดิมคือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   http://www.western.ac.th/
   5.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   http://www.dpu.ac.th/
   6.  มหาวิทยาลัยพายัพ   http://www.payap.ac.th/
   7.  มหาวิทยาลัยรังสิต   http://www.rsu.ac.th/
   8.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   http://www.vu.ac.th/
   9.  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย   http://www.asianust.ac.th/
   10.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   http://www.spu.ac.th/
   11.  มหาวิทยาลัยสยาม   http://www.siam.edu/
   12.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   http://www.utcc.ac.th/
   13.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   http://www.hcu.ac.th/
   14.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   http://www.au.edu/
   15.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   http://www.eau.ac.th/2005/
   16.  มหาวิทยาลัยเกริก   http://www.krirk.ac.th/
   17.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   http://www.kbu.ac.th/
   18.  มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น   http://www.stjohn.ac.th/
   19.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   http://www.mut.ac.th/
   20.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   http://www.sau.ac.th/
   21.  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)   http://www.webster.ac.th/
   22.  มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด   http://www.stamford.edu/
   23.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   http://www.cpu.ac.th/
   24.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   http://www.hu.ac.th/
   25.  มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เดิมคือ วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่   http://www.northcm.ac.th/
   26.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   http://www.neu.ac.th/
   27.  มหาวิทยาลัยภาคกลาง เดิมคือ วิทยาลัยภาคกลาง   http://www.pku.ac.th/
   28.  + มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมคือ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   http://www.rbac.ac.th/
   29.  มหาวิทยาลัยราชธานี เดิมคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี   http://www.rtu.ac.th/
   30.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี เดิมคือ วิทยาลัยปทุมธานี   http://www.ptu.ac.th/
replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

กันยายน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 18 กันยายน 2562
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,198,977